Lovgivningen om vedligeholdelse af installationer blev ændret pr. 15. 06. 1995. I de fleste ejendomme gælder de nye regler fra 1995, hvorefter lejer kun skal vedligeholde og forny låse og nøgler. Men i enkelte ejendomme valgte beboerne dengang at bibeholde de gamle regler.

Hvis dit lejemål er indgået efter 1995, fremgår det af din lejekontrakt, § 11, stk. 2, hvilke regler der gælder for dig.

Hvis dit lejemål er indgået før 1995, skal selskabet henvise til det brev, du i 1995 fik herom.

Er din ejendom omfattet af de gamle regler, har lejerne fortsat pligt til – for egen regning – at vedligeholde og om fornødent forny låse, nøgler og ruder, herunder termoruder, medmindre glasforsikringen dækker. Det påhviler endvidere lejeren at holde vand- og gashaner, el- og gruppe-afbrydere i forsvarlig stand. Lejeren skal endvidere vedligeholde vaske, badekar, toiletter, cisterner samt hårde hvidevarer og lignende installationer.

Det betyder, at lejeren skal vedligeholde og forny låse, nøgler og ruder, herunder punkterede termoruder. Vand- og gashaner, el-afbrydere og cisterneventiler skal således kun vedligeholdes af lejeren, dvs. med nye pakninger, topstykker og udfræsning mv., således at der fx ikke forekommer vandspild eller misfarvning af saniteten. Er det derimod, i enkelte tilfælde, hvor der fx ikke kan skaffes reservedele, nødvendigt at foretage en total udskiftning, deltager udlejer helt eller delvist i udgiften, som foretages efter en konkret vurdering, der skal forelægges selskabet, før der foretages udskiftning.

For alle lejere gælder det, at vaskekummer, badekar, toiletskåle o. lign. skal renholdes, således at disse holdes fri for misfarvning, kalkaflejringer og skår m.v. men lejeren skal også selv renholde eller betale rensningen af egne gulvafløb og afløbsledninger frem til den fælles faldstamme, som derimod vedligeholdes af udlejer.

Herudover skal lejeren i lejeperioden vedligeholde gulvene, således at disse til stadighed fremtræder ensartede og lakerede. Dette gælder også, selvom der er pålagt væg til væg tæpper, for lakken slides også under tæppet. Mattering og lakering kan udføres over den indvendige vedligeholdelses-konto, men derimod ikke afslibning, der i øvrigt kun må udføres efter særskilt aftale med selskabet. Gulvafslibning må kun udføres af en af selskabet anvist håndværker.

Endelig er det vigtigt at huske, at det kun er de til ejendommen knyttede autoriserede håndværkere, der må afbryde for el og vand uden for de enkelte lejemål.

Tilbage til Lejerinformation oversigt