Privatlivspolitik

Hos Ejendomsselskabet H.G. Jansen passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte hos os, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger hos Ejendomsselskabet H.G. Jansen
Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har efter forordningen.

Vores indsamling af data
Når vi indgår lejekontrakter med nye lejere, eller når potentielle nye lejere ansøger om et lejemål, indhenter vi forskellige typer oplysninger fra disse personer. Disse oplysninger opbevares digitalt i vores IT-system og på et fysisk arkiv. Det kan være almindelige personoplysninger så som navn og/eller kontaktinformation. Det kan være følsomme personoplysninger, eksempelvis helbredsoplysninger, CPR-numre mv.

Dataansvarlig
Ejendomsselskabet H.G. Jansen A/S, Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C, er dataansvarlige for oplysninger, som vi modtager til brug for administration af vores ejendomme.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C eller på tlf.nr. 33 21 56 11.

Formål og grundlag
Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at administrere vores ejendomme.

Behandlingen sker som udgangspunkt på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, og artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (i) at det er nødvendigt for at opfylde den indgåede lejekontrakt med lejeren, (ii) for at varetage vores legitime/berettigede interesser, eller (iii) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare vores retskrav. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Jobansøgninger
Vi behandler de personoplysninger om dig, som du fremsender i forbindelse med din ansøgning, CV og andet relevant materiale. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at gennemføre rekrutteringsprocessen og for at finde den mest kvalificerede kandidat.

Vi opfordrer til at der ikke fremsendes CPR-numre eller andre følsomme personoplysninger med ansøgningerne, da dette som udgangspunkt ikke er nødvendigt forud for ansættelsen.

Videregivelse mv.
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, advokater, og forsyningsselskaber. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi alene identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører som udgangspunkt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab af eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi og vores systemleverandører udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

Opbevaring af oplysningerne
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter lejeforholdets afslutning.

I relation til ansøgere til en stilling hos os opbevarer vi ansøgninger og andet medsendt materiale i rekrutteringsprocessen. Vi sletter modtagne ansøgning, CV og andet relevant materiale hurtigst muligt efter udløb af ansættelsesrunden og senest efter 3 måneder.

De registreredes rettigheder
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,

  • ret til at få urigtige oplysninger rettet,

  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,

  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,

  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og

  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder over behandlingen af dine personoplysninger
Du kan indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan ligeledes finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.